دستگاه کشش میلگرد

دستگاه کشش میلگرد

دستگاه کشش میله گرد3

 

کاربرد:

  •  انجام آزمون کشش  و خمش بر روی نمونه های فلزی و میلگرد تا قطر 40 میلی متر

استاندارد: