تایید گارانتی

موارد خارج از گارانتی

  • استفاده نادرست(غیر استاندارد) از دستگاه
  • تعمیر شدن دستگاه توسط افراد متفرقه
  • کلیۀ لوازم جانبی و متعلقات مصرفی
  • رعایت نکردن مواردی که در دفترچه راهنما ذکر شده
  • خسارت ناشی از نوسانات برقی و ضربه