عوامل موثر بر کالیبراسیون جک بتن شکن

آمار و ارقام در کالیبراسیون مهم ترین نقش را ایفا میکنند. تعمیر بخش های مختلف جک بتن شکن بر روی کالیبراسیون جک بتن شکن تاثیر دارد اما بیشتر این تاثیرات بسیار کم و قابل چشم پوشی می باشد بجز تعمیر نمایشگرجک بتن شکن  و پرشر جک بتن شکن  و یا تعویض پیستون جک بتن شکن که باید بعد از تعمیرات جک بتن شکن کالیبراسیون مجدد انجام شود.

ادامه مطلب