تعیین مدول الاستیسیته

مدل :

CO.B44

CO.B45

 

استاندارد :

ISIRI 3201-10

ASTM C469

اطلاعات بیشتر