دستگاه برش مستقيم خاک

برای پیدا کردن پارامتر های مقاومت برشی خاک های غیر چسبنده ( هر دو حالت تحکیم رفته و زهکشی شده، دست نخورده یا دست خورده) از دستگاه برش مستقیم استفاده میشود – تجهیزات آزمایشگاه خاک -. این آزمون با تغییر شکل یک نمونه در شرایط کنترل کرنش یا در نزیکی یک صفحه برش منفرد که به واسطه پیکره بندی و چیدمان دستگاه تعیین میشود  انجام می­گردد. تنش های برشی و تغییر مکان ها بصورت غیر یکنواخت ر نمونه توزیع می­شوند.

برای محاسبه کرنش های برشی  نمی­توان نرخ ارتفاع ثابت و مناسبی از ضخامت نمونه را تعریف نمود. بنابراین روابط تنش- کرنش یا هر مقدار مربوطه مانند مدول را نمیتوان با استفاده از این آزمایش تعیین نمود. لازم به ذکر است که آزمایش زهکشی شده به آزمایشی میگویند که در آن سرعت بارگذاری آنقدر پایین است که اجازه زهکشی و از بین رفتن اضافه فشار آب حفره ای درنمونه داده شود. بنابراین اگر نمونه مورد آزمایش ماسه ای باشد در آن صورت بعلت نفوذ پذیری بالا در خاک های ماسه ای زهکشی سریعا انجام شده و اضافه فشار آب حفره ای به سرعت صفر میگردد. لذا آژمایش وقت گیر نخواه بود و با سرعت بارگذاری معمولی شرایط زهکشی کاملا برقرار میباشد.

در خاک های رسی چون نفوذپذیری پایین است زهکشی و زایل شدن اضافه فشار آب حفره ای مدت مدیدی بطول میانجامد.بنابراین اعمال نیروی برش بایستس به آهستگی صورت گیرد و این سبب وقت گیر بودن آزمایش میشود. بصورت کلی این دستگاه شامل فریم دستگاه، اهرم بارگذاری ، جعبه برش مستقیم، سنگ تخلخل، کوبه و وزنه چاکدار است.

ساعت اندیکاتور برای اندازه گیری جابجایی نشست بار قائم با کورس 0.01*10 و جابجایی افقی با کورس 0.01*20 میلیمتر روی دستگاه برش مستقیم نصب شده است. وزنه های دستگاه برش مسقیم بهرادسازان به وزن پنج عدد 5 کیلویی،سه عدد 2 کیلویی، یک عدد 1 کیلویی جمعا32 کیلوگرم است.

اطلاعات بیشتر