میکسر هیدرومتری و آزمایش هیدرومتری

آزمایش هیدرومتری خاک جهت تعیین دانه بندی ماسه های رد شده از الک 200 بر اصول ته نشینی دانه های خاک می باشد. تجهیزات آزمایش هیدرومتری بهراد سازان شامل 6 مزور محصوص، 6 درپوش، میله همزن، دستی، میکسر هیدرومتری و محلول هگزامتا فسفات سدیم است

استاندارد

ASTM D 422

BS1377-2

ASHTO T88

 

مدل

SOB040 تجهیزات کامل هیدرومتری شامل 6 مزور مخصوص، 6 درپوش، میله همزن دستی، میکسر هیدرومتری، هگزا متا فسفات سدیم است

اطلاعات بیشتر