چكش استاندارد بتن

مدل:

ND.B1

 

استاندارد :

ASTM C 805-D5873

BS 1881:202

En 12504-2

اطلاعات بیشتر